Prayer Plant Green (Maranta leuconeura)

Prayer Plant Green (Maranta leuconeura)

$14.00

Add Something Extra

4" Prayer Plant Green aka Maranta Leuconeura