Prayer Plant(Maranta leuconeura)
Prayer Plant(Maranta leuconeura)
Prayer Plant(Maranta leuconeura)
Prayer Plant(Maranta leuconeura)
Prayer Plant(Maranta leuconeura)
Prayer Plant(Maranta leuconeura)
Prayer Plant(Maranta leuconeura)

Prayer Plant(Maranta leuconeura)

$25.00

Add Something Extra

Prayer Plant aka Maranta Leuconeura